Культуралул ва инвестициярдал форум хьунни

fkur_19Ва нюжмар жулла республикалун дия чил хIукуматирттаясса ва жулва билаятрал регионнаясса хъамаллуран ххишала дакъа авадансса. МахIачкъалалив кIива гьантлул дянив, тарихраву цалчинма цалчин, хьунни Щалвагу Аьрасатнал культурно-инвестиционный форум «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» цIанилусса. Ва форумрал сакиншинначиталгу бур ДР-лул ХIукумат ва АьФ-лул Культуралул министерствалул Читать далее

Кировуллал райондалул цIусса бакIчи ивтунни

fkur_18МахIачкъалаллал Кировуллал райондалул администрациялул зузалт­ращал кIул унни цIуну ивт­сса администрациялул каялувчинал кIанайма СалихI Сагидов. Уттинин ва зий ивкIссар Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчуну.

ХI. Аьдилов
ЦIусса каялувчи Читать далее

Дагъусттаннай дунни субботникру

fkur_16Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Щалвагу Дагъусттаннал субботникрай

Апрельданул 19-нний Да­гъусттаннал циняв шагьрурдай ва районнай дунни щаллагу республикалул субботник, микку гьуртту хьунни азарахъул инсантал. Лаващиял райондалий Ххажалмащиял шяраву Читать далее

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fkur_15Райондалул администрациялул оьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, апрель зурул 18-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Читать далее

Спорт – цIуллушиврул гьанур

fkur_13Шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур Лакрал райондалий дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил чулухуннай.

Ччя-ччяни шай, хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну тарбия даву мурадрай, ми оьмуния, оьккимуния буруччаву Читать далее

НигьачIаву дакъасса нигь

fkur_11«НигьачIаву дакъасса нигь» цIанилу, апрель зурул 15-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалул хIаятраву хьунни 10-12 шинавусса дуклаки оьрчIал дянивсса бяст-ччал. Ва конкурс гьашину кIилчинни хъанахъисса. ДукIумур конкурсгу вайва гьантрай хьуссия. Читать далее

«На ва даву ттула буттан хас дуллай бура»

fkur_9ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, ДГУ-рал социал технологиярттал кафедралул доцент, МахIачкъала шагьрулул Хъаннил союзрал председатель, Аьрасатнал Хъаннил союзрал правлениялул член Буттаева Марзижат МахIачкъала шагьрулул администрациялуву зий бур 1996 шиная шинмай. Читать далее

«Нава бувтсса оьрмулуя рязиссара»

fkur_7Вай гьантрай Гьухъалиятусса Ибайдуллагьлул ва Аьжал душнин Асиятлун бартлаглай дур 80 шин. ЮбилейрацIун бавхIуну, ттун ччай буссия ванил оьрмулияту гьарта-гьарзану бусан. Амма, ихтилат багьувкун, ттун чIалан бивкIунни ванил циланияр ххуйну щилчIав вания къабусантIишиву. ЧIун хъуннасса ларгун дунугу, ттун ккавккунни нава Гъумучиял школалий Читать далее

Гьунардал жюружани

fkur_5Апрельданул 16-нний Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллат­рал библиотекалуву хьунни Республикалул «Самородки» проектрал лагрулувусса ирглийсса выставка. Ва ххуллухмур выставка дия, «Творческая мозаика» цIанилусса, Ахъушиял райондалиясса гьунар бусса ХIусмановхъал лакку кулпатрал выставка. Му хIадур дурну дия ДР-лул Культуралул министерствалул ва Республикалул Халкьуннал Читать далее

Нава аьркинну ушаву талихIри

fkur_4Март зуруй Дагъусттаннал халкьуннал художник тIисса цIа дуллунни Читтурдал шяравасса машгьурсса скульпторнан, РажавхIажинал арс Аьлиев МахIаммадаьлин. Ва хъанай ур му цIанин лайкь хьусса кIилчинма лакрал художник, уттинин мукун­сса цIа так ца хIурмат хъунмасса Хайруллагь Кьурбановлул дакъа дусса ххай бакъара. Читать далее

КъавтIаврил ссурухIи

 

fkur_2КъавтIавурттал кьини кIицI дуллан бивкIун бур 1982 шиная шихунмай ЮНЕСКО-лул дунияллул халкьуннал дянивсса къавтIаврил советрал хIукмулийну. Апрельданул 29-нний увну ур палангнал балетмейстер Ж.-Ж.Каверре. КъавтIавурттал байран му увсса кьини кIицI лаглан маслихIат бувну бивкIун бур балетрал артист, Читать далее

Хъунасса аьлимчу дакIнин утлай

fkur_1Вана утти барз лавгунни ххаллилсса зунтталчу, лаккучу, ГьунчIукьатIрал шяравасса Мяммал арс Мяммахъал Загьиди жуятува личIи хьуну. Аьпа баннав цал, ияхха ца ляличIисса инсан, цила багьайкунсса ас-намусрал, багьу-бизулул, яхI-къириятрал адамина. Читать далее

Шаэрнаясса махъ

Жун хъинну ххуйну кIулли Мирза Давыдов халкьуннан ххира хьусса шаэр, прозаик, драматург, журналист ушиву. Ттуща сивсуну учин бюхъанссар, ва ур пагьму бусса шаэр, прозаик, драматург, журналист куну.
Цал, 1968 шинал, хъирив 1974 шинал Москавлив бувксса «Бут Читать далее

Жижара

ggr_1БАЙТУ-ХIАЖИНАЛ АРС ХИЗРИ
Уттигъанну, оьрмулул 47 шинаву, захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунтталчу, Бархъаллал шяравасса Байту-хIажинал ва Аьйшатлул арс Хизри. Бархъалав 10 классгу бувккуну, Хизри зий ивкIссар цанагу, жяматрангу мюнпатну – арцул усттарну. Читать далее

Дагъусттаннал БакIчи увкIунни Совет Союзрал Виричу Якьув СулаймановлучIан

pop_1Апрельданул 16-нний Совет Союзрал Виричу, 1941-1945 шиннардил Буттал КIанттул цIанийсса Хъундяъвилул ветеран Якьув СулаймановлучIан шавайн увкIунни Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

ХI. Аьдилов
Якьув Сулаймановлул бивтссар виричунал оьрмулул ххуллу – Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий дуручлай ивкIссар Ватандалул тархъаншиву, ялун бучIантIимур, дяъвилия махъ эяллу хьусса билаят ччаннай бацIан буллай ивкIссар. Читать далее

Туризм хьхьичIуннай хьуншиврул

pop_17Вай гьантрай МахIачкъалалив, «Дагестан» РИА-лул редакциялий, «Открытая власть» проектрал лагрулуву, хьунни Дагъусттаннайсса туризм хьхьичIуннай даврил, мунил ялун бучIантIимунин хас бувсса пресс-конференция. Дагъусттаннайсса туризмалул тагьар ци даражалий дуссарив ва мунин хасъсса цаймигу суаллан жавабру Читать далее

ЧIумул бара

pop_33Апрельданул 16-нний МахIачкъалалий шагьрулул Тарихрал музейраву хьунни художник-фотограф Камил Чутуевлул «Ретроспектива» цIанилусса, 1960-ку шиннардия 1990-ку шиннардийн бияннин рирщусса суратирттал выставка. Ва ххуллухсса выставка хас дурну дия Камил Чутуевлун 75 шин шаврил юбилейран. Читать далее

«НахIушиву, ххуйшиву арснал кьункьал»!

pop_34Дурусну ца зурул хьхьичI, Новостройрайсса Аьхъардал школалий хьусса мероприятиялийн лавгсса кIанттай, жу жу­хьхьунма жува махъ буллуссия хъирив гьантрай ца яхIлувсса хъамитайпалущал, «лякьлуя вярчIу багь ниттищал» хьунабакьин. Му бия Аьхъардал шяравасса Кьурбаннул душ Халидова Рукьижат. Мунил ца акъа-акъасса арс, хъунама сержант Рустам 2011 шинал Читать далее

ОьрчIал багъраву хъамалу

pop_31Зунттал районнай, шагьрурдай кунма бакъа, гьай-гьай, оьрчIал багъирдаву хIалурду дузал дуван бигьану къабикIай. Амма уттигъанну ттун бахтти хьуна, Ккуллал райондалийсса 5 оьрчIал багъравасса цану хъанахъисса, Вихьуллал оьрчIал багъравун хъамалу гьан. Хъамаличу хIисаврай, Читать далее

Дазу цану, ца даврий зий

pop_36Гьашинусса шин жулва билаятрай Культуралул шинну ккаккан дурну дур. Культуралул шинал дуллалимургу чансса дакъар. Му мурадрай, жулла республикалий дуллансса давур­ттая кьамул дурну дур программа, ляхълай бур му биттур дуллай, культура хьхьичIуннай дуван­сса чаранну. Миннул хьхьичI кьюкьлувугу, гьай-гьай, най бур культуралул зузалт. Читать далее