Парснал культуралун хасну

pg_21Март зурул 14-нний Дагъусттаннал ПаччахIлугърал университетраву хьунни щалла дунияллул халкьуннал конференция «Парснал ирс-ххазина Ккавкказнаву» цIанилусса. Му хас дурну дия цIа дурксса профессор, филологиялул элмурдал доктор МухIаммад-Нури ХIусмановлул 90 шинал юбилейран. Читать далее

Вил караматшиврул хIайран унна, ПпабакIуй!

pg_3Дагъусттаннал аьрщарай тIабиаьтрал хIасул дурсса караматирттавасса ца ПпабакIу хъанай бур.
Цаппарасса цIардалгу бусай га цIанил залунная. Мукун ппа кунмасса тIий лащан буллалисса цIа дур ПпабакIу тIисса цIагу. ПпабакIу бур жула лакрал зиярат байсса кIану. Читать далее

СахIналун ляхъан увма

pg_8ЦIуссалакрал райондалий Культуралул шин тIитIаврил шадлугърай агьали ца зумату кунма Дагъусттаннал лайкь хьусса артист ХIабибуллагь Каллаев дунияллия лагайхту, райондалул культура мискин хьусса кунма буру, зунтту багьсса кунма аьсивну буру тIий бия. Читать далее

ЧIарттал школалун 90 шин шаврил хьунийн

pg_32ЧIарттал шяравалу хъуннасса дакъанугу, тарих лахъисса бур. ЦIана шяравалу дирхьуну дур Гъази-Гъумучиял неххал урчIа чулух кIива бакIул дянивсса даралуву. Шикку мина дирхьуну хьуну дур 950 шин. Мунил барашин дуллай бур шяраву хьхьичIра-хьхьичI дурну Читать далее

Жижара

pg_23Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим
Уттигъанну хар-хавар ба­къасса бивкIулул жула дянивату личIи унни ххаллилсса ла­ккучу, уздансса дакIнил заллу, яхI-къирият дусса зунтталчу, Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим. Читать далее