Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI лагантIиссар Аьрасатнал Аьралитурал кьини

181918 шиная байбивхьуну 1946 шинайн бияннин февральданул 23-мур кьини кIицI дуллай бивкIссар ЯтIул аьралуннал ва Хьхьирил флотрал кьинину. Яла мунийн Совет Аьралуннал кьини тIун бивкIссар. 1992 шинал май зурул 7-нния байбивхьуну, АьФ-лул Президентнал Указрайн бувну, ванийн Ватан дуруччултрал байран тIун бивкIссар. Читать далее

ХьхьичIххуттай Дагъусттанналмур экспозициягу

lantuh_10Февральданул 7-нния тиннай – Олимпиада тIиртIусса кьинилия – Аьра­сатнал цинявппагу регионнал Сочилий ккаккиялун цалла-цалла экспозициярдугу дирхьуну дур. Мукун, щалвавагу Аьрасатнал халкьуннал выставка дикIантIиссар Олимпиада лакьлакьисса февральданул 23-мур кьинилийннин. Читать далее

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар

lantuh_9Ва кьини 1989 шинал дуккан дурну диркIссар Авгъаннал аьрщарая Совет аьралуннал махъра-махъсса колонна. Ахир хьуссар 10 шинал лажиндарай, 2238 кьини най бивкIсса, тарихраву ца яла лахъи лавгмунин ккаллисса дяъвилун.
Авгъаннал аьрщарай интернационалнал бурж лахълай бивкIун Читать далее

Ттигу хъит учин аьркинни

Февральданул 7-нний Ккуллал райондалул актовый залдануву хьунни райондалул УО-лул райондалийсса школардал давурттив ххал дуллалисса совещание. Му дачин дурну ия Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов. Читать далее

Пишалул сий гьаз дуллай

lantuh_8Лакрал райондалий аьдатравун багьну бур «Самый классный классный» тIисса классирттай каялувшиву дуллалисса учительтурал дянивсса республикалул конкурс. Конкурсрал сакиншинначи бур Райондалул КIулшиву дулаврил управление. Конкурсрай ххув хьусса учительтал барчагу бувну, КIулшиву дулаврил управлениялул чулухасса Читать далее

Культуралул ххуйсса кюру хьунтIиссар

lantuh_7На тачIав балайчи хьунна тIий къабикIайссияв. ЦIанагу, чIярусса шиннардий сахIналийн буклай, балай тIий бунугу, балай уча увкукун, хъунмасса буруккин багьай. Чичру духьунссия, ттунма дакIний-мазрай къабивкIсса пиша нясив хьунни.

Февраль зурул 23-нний бувну бур Дагъусттаннал тамашачитуран ччянива ххира хьусса балайчи, Читать далее

Жулмур кулпатрал тарихрал дагьанттувух

lantuh_6Жунма кIулли Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий, 1944 шинал яни, чачан Къазахъисттаннайн бизан бувкун, гайннал ватандалийн Дагъусттаннал личIи-личIисса районнаяту халкь бизан буллалини, миннавух лакгу бизан бувшиву. КIулли чIивисса мутталий бизан бувминнал хъус-хъиншиву зунттавура лирчIшиву, арнил кIанттай кьянатсса чIумал чIявусса агьали ливтIушивугу. Читать далее

Аьрасатнал аьрщарай Олимпий тIуркIурду

lantuh_5Утигьанну Сочилий хьунни 2014 шинал дунияллий яла агьаммур иш – ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду тIитIаврил шадлугъ.
Арулла шинал хьхьичIгу аьрасатлувтуран жулва билаятрай та-бунугу кIинтнил Олимпий тIуркIурду хьунссар тIисса хиял тачIаввагу барткъалагансса кунма чIалайя бусса. Та шинал Гватемалилий Сочи 2014 шинал Читать далее

Олимпиадалий – «Лезгинка» ва «Гуниб»

lantuh_4Щалла дуниял махIаттал, хIайран дансса дия Сочилий Олимпий тIуркIурду тIитIлатIисса шадлугъ. Муниярдагу къалувсса дикIанссар ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьимур шадлугъгу. Жулва билаятрал коллективирдавух мунивух гьуртту хьунтIиссар жулла Читать далее

Барча уллай буру

feds_4ХIурмат лавайсса Сапарбаг Аьлиевич!
ДакIнийхтуну барча уллай буру ина 70-лла шин шаврил юбилейращал! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI, уттиния тинмайсса оьрмулувугу чIярусса шиннардий. Вина ччийкун итаннав ина, ххари уллай цинявппагу вила гъанминнал. Барча тIий буру вин хIукуматрал дуллусса ларайсса наградагу. Читать далее

Ва бакъарив хъамитайпалул талихI

lantuh_3Инсаннал яла хъунмур ххазина – оьрмур, мугу бутан аьркинни цавагу лахIзалуву цала цува кьуцIу къауллансса куццуй, амма мукун оьрму бувтми нажагьсса бакъа хьунакъабакьай. Агар оьрму цIунил байбиширчагу, вава ххуллийх бачинтIиссияв тIий бур вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI лаглагисса Гъумучатусса Мусал душ Багъирова Рукьижат. Читать далее

Ятинну ливчIсса лакку мазрая, цIунилгу

lantuh_2«Гьарца инсаннал увкусса махъ я ганайн цайнма къаршину кIура баяйссар, ягу ганан мюнпатну бацIайссар. Лаккучунал лаккучунахь лакку мазрай къаувкусса махъ – му щала жула миллатрайн къаршину кIура баллалисса махъри.
Лакрал инсантурал лакрал инсантурахь, лакку мазрай Читать далее

ЛичIлулну бикIияра «банкрал хIарамзадатурая»

banki-fotoЦаппара зурдардил хьхьичI ттул телефондалийн дуркIуна, «Вил банкрал карточка блокировать хьуннича, цIухху-бусу бан ччай бухьурча, ва номерданийн оьвча» тIисса, телефондалул номергу чивчусса, смс-сообщение.  ТалихIиннаран, га чIумал ттул арцул кIапIикI къадиркIсса карточка диркIмур банк Читать далее

Нюжмар дакIний лирчIунни…

kwestСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу сайки гьарцагу номерданий

Сидрат Жалаева, учительница:
— Ларгсса нюжмардий Аьрасатнал билаятрайсса яла агьаммур иш бия Сочиллал Олимпиада.
Шамилчин олимпий Читать далее

Вихьуллал жямат дягъулий бур

lantuh_1Январьданул махъсса гьантрай жул, Вихьуллал, жяматран бухIан багьунни хъинну чурххардилгу, дакIурдилгу яхI гъагъан бувсса, якьамасса иш. Инсаннал кьадарданул ххуллу цумур чIумал ци чулийнмай кIура баян аьркинссарив Аллагьнан бакъа къакIулхьунссар. Ва цIанасса, бигьанугу, захIматсса чIуннардий, шяраваллил Читать далее

Жижара

gafРАМАЗАННУЛ ДУШ АЬЛИХАНОВА НАНУ
Февраль зурул 14-нний, оьр­мулул 86 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, Хъурхъиятусса Аьлиханова Нану Рамазаннул душ.
Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул чIумал 12-13 шинавусса душ ватандалийн дурксса захIматсса кьинирду лахълай бивкIссар, Читать далее

ЦIусса школа – ЦIуссалакрал шяраву

feds_16Новостройрайсса ЦIуссалакрал шяраваллил агьали, учительтал, дуклаки оьрчIру ва нитти-буттахъул ссавур дакъа ялугьлай буссия шяраву цIусса школа тIивтIусса кьини дучIаврих.  Вана ахиргу дуркIунни мукун ххарисса Читать далее

Игорь Слюняев: «Каспийскаллал пюрунтрал завод – эталондалул проектри»

risunok11Февральданул 11-нний Дагъусттан Республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул ва Аьрасатнал регионнал иширттал министр Игорь Слюняевлул дунни совещание. Тикку ххалбигьлай бия 2013 шинал республикалул социал-экономика Читать далее

Республикалул БакIчинал вакил Лакрал райондалий

feds_15АлхIат кьини Лакрал райондалул агьалинащал хьунаакьин увкIун ия ДР-лул БакIчинал зунттал районнайсса уполномоченный Ибрагьим Ибрагьимов. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни райондалул идарарттал хъуними, шяраваллал бакIчитал. Читать далее

Кьамул къадурну чара бакъамурди

writing_manХъунмасса гъирарай ххал дувара на мудангу, «Культура» телеканалданий, сайки кьуниясса шиннардий Аьрасатнаву яхъанахъисса палангнал мусапир ва издатель Пьер Кристиан Брошел мюрщи миллатир­ттаятусса передача «Россия, любовь моя!» тIисса. Читать далее

Терроризмалийн ва экстремизмалийн къарши буккаврил бущи гужлан бан

feds_13Февральданул 7-нний Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал актовый залдануву хьунни Ккуллал райондалул вивсса (АТК) Антитеррорданул комиссиялул батIаву. Му дачин дурну ия Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчу Эдуард ХIажиев. Читать далее

Хиял бартлаганхьуви

feds_11Лакрал райондалул больницалий хъунама хIакинну зун учIаннин, АьбдурахIим Дибиров зий ивкIссар Дагъусттаннал мединститут къуртал бувну махъ ххюра шинай Чачаннаву Гудермес шагьрулул 2 — мур больницалий хирургну. 1990-ку шинал ивзссар Москавлив. Пироговлул цIанийсса МОЛГМИ-луву дурур­ччуссар диссертация, къуртал бувссар РГМУ-лул докторантура. Читать далее