Дагъусттаннал бакIчинал пресс-конференциялий

foto_14Февральданул 27-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул бунни пресс-конференция. Сайки барз хьунни Рамазан АьбдуллатIипов ДР-лул Президентнал кIанайману зий. Мунин хасну, республикалул бакIчинал журналистътурал буллусса суаллан жавабру дуллай, бувсунни ци дурссарив цалла ца зурул мутталий ва цукунсса давуртту дан дакIний уссарив.

Журналистътурал суаллу булуннин Р. Аьб­дуллатIиповлул бувсунни цалва дакIниймур. «Ттун ччай бур дагъусттанлувтурахь бусан ттулла къювулия, хажалатрая. Читать далее

Элму жяматрая батIулну дикIан къабюхъайссар

foto_10Февральданул 26-нний Дагъусттан Республикалул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни РАН-данул Дагъусттаннал элмулул центрданул (ДНЦ) собраниялий. Собраниялий гьуртту хьунни, мукунма, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ПаччахIлугърал Думалул Миллатирттал комитетрал Председатель ХIажимет Сапараьлиев, ДНЦ-лул циняв институтирттал вакилтал ва цаймигу. Читать далее

Дагъусттан Республикалул Президентнал управлениярттал дахханашивурттая

foto_11Дагъусттан Республикалул Президентнал ХIукмулийн бувну, сакин бунни Дагъусттан Республикалул Президентнал Виваллил политикалул управление.
Букьан бунни Дагъусттан Республикалул Президентнал КIанттул цилакаялувшиврул иширттал управление ва Дагъусттан Республикалул Президентнал Информациялул политикалул ва прессалул къуллугърал управление. Миннул давуртту тапшур дунни Дагъусттан Республикалул Виваллил политикалул управлениялийн. Читать далее

Жяматрал ялувбацIаву — вихшала зана дансса чаран

foto_4Февральданул 22-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул инсаннал ихтиярду дуручлачисса уполмоченныйначIасса Экспертътурал советрал батIаву. Шикку ххалбигьлагьисса агьаммур суал бия республикалий чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиврухун машхул хьун ччиминнан кабакьавринсса, миннал хьхьичI бишайсса барурду чан бавринсса чаранну лякъинсса. Читать далее

Дахханашиву хьуншиврийнсса умудрай

foto_5ЦIуну чIумуйну ивтсса Дагъусттаннал Президентнал дуллали­сса давурттаясса официалсса материал хIадур дуллалийни га гьартану дуван къашай, чара бакъа чичинмур дакъасса. Тамансса затру ливчIунни кказитрал номерданий кIантту биял къавхьуну ливчIсса. Масалдаран, Дагъусттаннал бакIчинал республикалул активращал хьунаакьайни бувсмур. Га хьунабакьаврий респуб­ликалул бакIчинал цIусса хIукуматрал ва властьрал цаймигу органнал хьхьичI щаллу бансса масъалартту бивхьуна. Га чIумал цаппара министртурахь ва комитетирттал бакIчитурахь дакIнин кьутIинсса калимартту дуруна. Читать далее

Ниттил маз къакIулшиву кьюкьалану чIалан аьркинни

foto_2Февральданул 21-нний, щалла дунияллий Ниттил мазурдил кьинину баян бувсса кьини, жулла чIяву миллатру бусса республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни личIи-личIисса шадлугъру, элмийсса конференцияртту, батIавуртту ва ккуркки столлу. Ва кьини МахIачкъалаливгу А. Тахо-Годил цIанийсса Дагъус­ттаннал педагогикалул элмийсса ххалбигьавурттал институтраву хьунни, республикалул шагьрурдайсса ва щархъавусса школардаясса ниттил мазурдил учительталгу бавтIсса, хъунмасса конференция. Читать далее

Маз – миллатрал ххазинар

foto_1Вай гьантрай, щаллагу дунияллий Ниттил мазурдил кьинину ккаккан дурсса февраль зурул 21-сса кьини, лахъа-хъунну кIицI дунни лакку мазрал байран Новостройрайсса ЦIуссаккуллал школалийгу.

Щалла дунияллий гьантлун 2 маз бухлагай­сса бу­сса бур. БувчIлачIисса куццуй, му кьини хьхьичIра-хьхьичI мюрщи миллатирттал мазурдийх дуккайхьунссар. Му кьини лакку мазрая цуксса архну дуссарив хIакьину жунма къакIулли, амма, кIулли, маз бухлаган къабитан хъунмасса бияла жухьва, мазрал заллухъруннахь, бушиву. Читать далее

Хасав шагьрулий – лакку мазрал байран

foto_13ЮНЕСКО-лул кьамул бувсса хIукмулийн бувну, февраль зурул 21-мур кьини ккаккан дурну дур дунияллул халкьуннал дянивсса Ниттил мазрал кьинину. Махъ бакъа, му ххуйсса нижат дур. Му Кьинилул агьамшиву, жул пикрилий, хъиннура хъуннану ва тIалавшин ххину дикIан багьлай бухьунссар жулва Дагъусттаннай – чIявусса миллатругу, мазругу бусса кIанттай, ва ми мазру буруччаврил ва ябаврил масъалагу хIакьину ца яла хьхьичIунмурну, къювумурну хъанай буну тIий.
Му иширацIун дархIуну, дукIуя шиннай Хасав шагьрулий сукку дурну дур хъинну ххуйсса аьдат – арулва кIанттай, цалва-цалва миллатрал агьлугу бавтIун, хьунадакьаван арулва мазрайсса арулла байран. Мунил сиптачинугу хьуну ур шагьрулул бакIчи Сагид-Паша Оьмаханов. Читать далее

ЗахIмат буван ччима бакI уклай ур

foto_12Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал МахIаммад Кьурбановлущалсса ихтилат.

Цинявннан кIулсса зат бур жула зунттаву­сса шяраваллаву яхъанахъи­сса чиваркIуннал ахIвал-хIал цIанасса чIумал такну гьарца инсаннал цала хъитлищал бавхIуну бушиву. Мунин бувну на уттигъанну хьунаавкьу­ссияв Хъун ЦIувкIуллал шяраваллил администрациялул хъунаманащал Асланнул арс Кьурбанов МахIаммадлущал. Ванал на буллусса суаллахьхьун дуллуна укунсса жавабру: Читать далее

Буттал буттахъал тарихрал ххютулу

foto_15135 шинал хьхьичI жула Дагъусттаннай Александр Пушкиннуя ва му хъунасса оьруснал шаэр увсса Михайловское тIисса шяраваллия бавсса цукIуй акъахьунссия. Амма Псковский губерниялийсса Опочка тIисса шагьрулия нажагьссаннан къабавнугу бакъахьунссия. ХIакьину чIявуссаннангу къабавну бакъахьунссар Гейченко –Сулайманова Любовь (лакку цIа Рукьижат) Жалаловнал цилва щалва оьрму гьан бувсса Михайловское тIисса шяраваллиягу. Ва бур цимирагу никирал ва Псковскаллал аьрщарацIун бавхIусса инсан. Читать далее

ЯхIлувну духIлай буссар чIумул щавурду

foto_8Лакрал райондалий гьарца шинал, администрациялул ОьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, Магьирлугърал управлениялул ва библиотекалул цачIуну сакин дурну, кIицI лагай Ватан дуручлачиминнал кьини. Гьашинугу байрандалул хьхьичI кьини Гъумук Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал аьпалун дацIан дур­сса гьайкалданучIа хьунни Ватан дуручлачиминнал кьинилун ва Авгъаннава Совет аьрал буккан бувну 24 шин там шаврин хас дурсса митинг. Муний гьуртту хьунни райондалул идарарттал каялувчитал ва зузалт, учительтал ва дуклаки оьрчIру. Читать далее

Лаккуйгу машгьур хъанай дур теннис

foto_3Ларгсса нюжмардий Гъумук спортзалдануву хьунни гьарца шинал райондалий байсса дуклаки оьрчIал ва хъуниминнал дянивсса настольный теннисрал бяст-ччал. Му хас бувну бия Ватан дуручлачиминнал кьинилун ва Совет аьрал Авгъаннава буккан бувну 24 шин шаврин. Бяст-ччал бия цивппа-цивппалу ва чут-чутну. Читать далее